Ni bör alla avlägga ett löfte om att ständigt utveckla det ideella arbetet inom organisationen. Låt alla delta i aktiviteterna. Behandla alla som Guds barn. Vem ni än tjänar, betrakta det som att ni tjänar Gud. Då kommer ni att uppleva Gud. Ni kommer med säkerhet att ha den upplevelsen inom kort. Lämna aldrig organisationen. Se den lika nödvändig för er som er andning. Det är verklig botgöring. Befäst denna inställning och bli exemplariska ledare. Detta är min högsta önskan. Svamis kärlek kommer alltid att vara med er.

Sathya Sai Speaks Vol. 23, November 23, 1990

Älska alla - tjäna alla

Sathya Sai International Organisation (SSIO) är en andlig och humanitär organisation. Den har varit aktiv i över 50 år och har som mål att hjälpa sina medlemmar och även andra andliga sökare att bli medvetna om alla människors inneboende gudomlighet. Detta uppnås genom att främja andliga övningar som t.ex. att uttrycka kärlek i tanke, ord och handling, delta i ideellt arbete och transformera sig själv genom att tillämpa de fem universella mänskliga värdena: sanning, rätt handlande, fred, kärlek och icke-våld.

SSIO är inte knuten till någon religion och förkunnar inte heller någon. Organisationen förmedlar Sathya Sais budskap som vänder sig till alla religioner, trosåskådningar och nationaliteter. Uppgiften för nästan 2000 Satya Sai-center spridda i över 120 länder runt om i världen är att inspirera till ett liv i harmoni med sitt högre medvetande och till att tjäna samhället.  För att uppnå insikt om vår egen kärleksfulla natur erbjuder centren möjlighet till studier, andliga aktiviteter och att delta i osjälviskt ideellt arbete.

Ideellt arbete i olika former, såsom global hälsovård och ideellt samhällsarbete, är en mycket viktig verksamhet inom organisationen. Ideellt arbete är också en viktig andlig aktivitet för att kunna uppleva den inneboende gudomligheten inom alla varelser. Osjälviskt tjänande bör prägla vårt liv, eftersom det underlättar och utvecklar förmågan att kommunicera och relatera från hjärta till hjärta. Det är kärlek i handling i synnerhet till människor samt till planeten. Det innebär att sörja för de nödlidandes fysiska, psykologiska och andliga välbefinnande, utan tanke på belöning eller avsikt att värva anhängare.

Sathya Sai Organisationens medlemmar hjälper flera hundra tusen behövande patienter varje år på ett hundratal provisoriska sjukvårdsläger och på mer än 40 permanenta och även mobila medicinska kliniker. Förutom erbjudanden om medicinsk och kirurgisk hjälp genomförs också kontroller av tandstatus och syn, kampanjer för registrering av blod- och benmärgsdonatorer och undervisning i förebyggande hälsovård. Sathya Sai volontärer ger humanitärt bistånd till offer för naturkatastrofer runt om i världen, alltefter behov.

Globalt delar organisationen fortlöpande ut mat, kläder, förnödenheter och husrum till nödlidande samt ägnar omsorg åt djur och miljö. Många former av ideellt arbete, såsom att ge mat till de hungriga, hjälpa behövande barn och ägna omsorg åt djuren.  Den 20 oktober varje år genomförs inom SSIO ett projekt som kallas “Tjäna planeten” över hela världen där många former av ideellt arbete förekommer som t.ex. att ge mat till hungriga och hemlösa, hjälpa behövande barn och ägna omsorg om djur. 

Centeraktiviteter innefattar undervisning om de fem universella mänskliga värdena: sanning, rätt handlande, fred, kärlek och icke-våld och om hur dessa värden kan tillämpas genom lektioner för barn och föredrag för medlemmar, föräldrar samt seminarier för intresserade lärare. Många skolledare som har satt sig in i “Sathya Sai Undervisning i Mänskliga Värden” (SSUMV) har infört programmet i sina skolor. SSUMV är inte knuten till något trossamfund och är förenlig med alla kulturer och trosbekännelser. SSUMV erbjuds av mer än 30 institut för ”Sathya Sai Undervisning” runt om i världen.

Det finns mer än 40 Sathya Sai-skolor runt om i världen, vars elever har en upplyftande inverkan på samhället genom sin ärlighet, hederlighet och moraliska, rättrådiga karaktär. Sathya Sai-skolor har av lokala myndigheter uppskattats för sin höga standard och sina enastående bidrag till samhället.

Det krävs inte någon medlemsavgift för att ansluta sig till ett Sathya Sai-center och avgift krävs inte för någon centerverksamhet och inte heller ber man allmänheten om bidrag. Centren betalar inga avgifter till den Internationella delen av organisationen. Medarbetare inom organisationen använder sina egna pengar för att täcka personliga utgifter som uppkommer i samband med deras arbete i organisationen. Pengar för att täcka utgifter till olika hjälpprojekt ges på frivillig bas av medlemmarna. SSIO leds av Sathya Sai World Foundation (SSWF) och  Prasanthi Council (PC). Dessutom finns det kommittéer som är tillsatta av  SSWF och tar hand om de dagliga aktiviteterna.