Sathya Sai Baba - Vördad andlig lärare 

"Jag har kommit för att tända  kärlekens ljus i era hjärtan, för att se till att det lyser starkare för varje dag . Jag har inte kommit med uppdraget att ge publicitet för någon enskild sekt, tro eller sak. Jag har inte heller kommit för att vinna anhängare till någon lära. Jag har kommit för att berätta för er om denna universella enande tro, denna kärlekens väg. Ha tillit till att alla hjärtan är motiverade av en och samma Gud och att alla namn på alla språk och alla former som människan kan föreställa sig är utmärkande för denna ende Gud. Utveckla en attityd av enhet mellan människor av alla trosbekännelser, länder och kontinenter. Detta är mitt kärleksbudskap."

Sathya Sai Baba är en av de mest vördade andliga lärarna i världen. Han är även känd som Sri Sathya Sai Baba, Sai Baba, Svami, Bhagavan eller helt enkelt Baba för miljoner människor i världen. Hans anhängare kommer från alla trosinriktningar och etnisk bakrund. De träffas regelundet för lovsång, studier av Hans andliga budskap och  idéellt arbete i avsikt  att praktiskt tillämpa Hans freds- och kärleksbudskap för att ena mänskligheten.

Sathya Sai Baba föddes den 23 November 1926 i byn Puttaparthi i staten Andhra Pradesh i Södra Indien. Han fick namnet Sathyanarayana Raju och redan som barn skiljde han sig från andra barn i hans ålder genom sin förkärlek till  det andliga och sin kontemplativa natur samt för sina  mirakler. Han var känd som "Guru" och "Brahmanani" (den som känner Gud) av sina jämnåriga och andra i byn. Det var först  den 20 oktober 1940 som han gjorde sitt historiska tillkännagivande av han var en gudomlig inkarnation (Avatar). Han tillkännagav sin uppgift -  att åstadkomma mänsklighetens andliga pånyttfödelse genom att öppet visa och undervisa om Sanningens, Rättfärdighetens, Fredens och Icke-våldets högsta principer. Efter detta tillkännagivande  lämnade han sitt barndomshem och påbörjade sin mission.  Länk till video  om Sathya Sai Babas liv.

Hans budskap - Älska alla

"Kärlek är Gud, Gud är kärlek. Där det finns kärlek där är med säkerhet Gud närvarande. Älska fler och fler människor, älska dem mer och mer intensivt, transformera kärleken till tjänande (idéellt arbete), transformera tjänandet till tillbedjan. Det är den högsta andliga övningen (sadhana). Det finns inte en levande varelse utan en gnista av kärlek. Till och med en galen person älskar någonting eller någon intensivt. Ni bör känna igen denna kärlek som en spegling av den Gud som bor i era  hjärtan och är er verklighet. Utan denna källa av kärlek som finns i era hjärtan skulle ni inte kunna förmå er att älska alls."

Sathya Sai Baba lär ut att människans grundläggande natur är gudomlig och att avsikten med livet är att inse denna gudomlighet. Sathya  Sai Baba säger att detta kommer att ske genom att  man lever ett moraliskt liv, deltar i  ideellt arbete för de nödlidande, gör andliga övningar och utvecklar kärlek, respekt och medkänsla för allt liv. När man strävar efter att transformera sitt världsliga liv med  självcentrerade önskningar och begär till ett högre andligt liv med osjälviskhet och hängivenhet är grunden lagd för att kunna ta emot Guds Nåd. Det är denna Nåd som kommer att uppenbara vår sanna natur för var och en av oss.

Sathya Sai Baba påminner oss om att människan är unik i Guds skapelse. Människan har kapacitet  att inse att hon  kommer från Gud. Vi har förmågan att föra ett samtal med Gud genom att vända oss inåt. Slutligen är det vårt öde att bli ett med Gud. Sathya Sai Baba lär oss att alla religioner är uttyck för samma universella principer. Sathya Sai Baba rekomenderar inte att vi blir asketer och drar oss undan världen. I stället lär han oss att världen är vår skola. De fem mänskliga värdena (Sanning, Rätt Handlande, Fred, Kärlek och Icke-våld) är vår läroplan och insikten  om enhet med Gud i mångfalden är den slutliga lärdomen.  

Den osjälviska rena kärlek Sathya Sai Baba naturligt och spontant visade drog dagligen till sig tusentals människor från alla delar av världen. Det största miraklet enligt Hans anhängare är transformationen av det mänskliga hjärtat.

Han rekommenderar att man tillber Gud i den form man föredrar alltefter ens egen utbildning och kultur. Den andliga transformationen tar sig i uttryck i mer kärlek, frid, tolerans, harmoni, ärlighet och rättfärdighet i tanke, ord och handling. Hans universella budskap har förmedlats direkt genom tusentals tal och skrifter. Redan i Sin tidiga barndom förkunnade Han:

                                                                                         " Det finns bra en religion Kärlekens religion.

                                                                                             Det finns bara en ras, Mänsklighetens ras.

                                                                                                Det finns bara ett språk, Hjärtats språk. 

                                                                                 Det finns bara en Gud och Han är allestädes närvarande"

Hans budskap - Tjäna alla

Ni kan observera mig och mina samhällsprojekt och notera att jag håller fast vid rättfärdighet, moral, sanning och universell medkänsla. Det är det jag önskar att ni skall lära er av mig. Mitt liv är Mitt budskap.

Med sitt personliga exempel  har Sathya Sai Baba inspirerat och fortsätter att inspirera milljontals anhängare över hela världen att följa Hans budskap om  att tjäna människan är att tjäna Gud. Hans många samhällsprojekt, såsom gratis sjukvård, utbildning i skolor och universitet, tillgång till rent dricksvatten, gratis bostäder, eller katastrof hjälp, vittnar alla om  Hans osjälviska  kärlek och medkänsla speciellt för de nödlidande och mindre priviligierade i samhället.  Hans livsuppgift -  Pdf - Specialistsjukhuset i Puttaparthi, Fri hälsovård,fri undervisning, fritt dricksvatten, humanitära projekt. 

Sathya Sai Baba betonar starkt idéelt arbete för de nödlidande som det bästa sättet  att förbättra sin egen andliga  utveckling. Han lär att det inte är tillräckligt att endast göra ett gott arbete utan att det är lika viktigt med attityden man har när man  hjälper någon. Den som gör ideelt arbete bör ha en ödmjuk attityd och uppskatta  möjligheten att hjälpa någon. Möjligheten i sig är en gåva från Gud. Man bör inte  framhäva det goda man gör för då kommer aktiviteten snarare att stärka ens ego än att minska det.  Sathya Sai International Organisation grundades av Sathya Sai Baba och finns i mer än 160 länder. Dess medlemmar genomför många tjänande aktiviteter som kommer  deras närmaste omgivning till del.

Sathya Sai Baba kvarstår som en levande närvaro, inspiration, guide och mest av allt som en vördad, älskvärd, innerligt upplevd gudomlighet i alla hjärtan hos de miljontals människor som kände honom.