Kvinnornas dag 

Sathya Sai Baba införde firandet av Kvinnornas dag för att inför hela världen lyfta fram kvinnans centrala roll i samhället. Han betonade att kvinnor har en speciell plikt att återupprätta respekt och rätt handlande i hemmet. I Prashanti Nilyam, Sathya Sai Babas ashram i Indien, firas kvinnornas dag den 19 november varje år sedan 1995. Han har sagt:

”Denna dag, den 19 november, firas Kvinnornas dag för att lyfta fram kvinnornas andliga kvaliteter och sprida kunskapen om dessa. Kvinnor har en rik källa av sanning och kultur inom sig. Jorden är en men växterna varierar alltefter de frön som sås. En kvinnas livmoder symboliserar Moder Jord. Det tankefrö som sås i den bestämmer frukten den ger. Ni kan inte förvänta er ett mangoträd om ni sår frön till ett neemträd. Därför bör modern präglas av goda tankar, ord och handlingar. Endast då kan hennes barn få goda karaktärsegenskaper.”                                                                          Sathya Sai Baba föredrag 2000.11.19

Dagens samhälle fokuserar på den yttre världen såsom utseendet, förvärvandet av rikedomar, status, själviskhet och strävan efter tillfälliga njutningar. Världen har nu mer än någonsin tidigare behov av att kvinnorna fullgör sina andliga plikter.  Gud har gett kvinnorna en oerhörd styrka och Sathya Sai Baba har betonat att kvinnor har kapacitet att förändra hemmet och även samhället.

Kvinnor som företrädare för förändring.

Sathya Sai Baba betonar starkt kvinnors styrka och kvinnors roll som företrädare för förändring. Han beskriver kvinnors inneboende andliga kvaliteter så som tålamod, uthållighet, uppoffring, medkänsla, kärlek och att kvinnor är en källa till sanning och kultur. Han säger att i Bhagavad Gita står det att kvinnor har sju olika förmågor medan männen bara har tre och framhäver att grunden för framgång och glädje kommer från kvinnor som blir hedrade och respekterade.

Förutom att de har förmågan till och ansvaret för förändringar i hemmet klargör Sathya Sai Baba att kvinnor också har kraften att förändra samhället. Han påpekar att det rådande förfallet i dagens samhälle beror på att kvinnor inte uppmuntras att följa dessa höga ideal. Han förklarar att när kvinnor ges en mer framträdande roll i samhället kommer hela världen att bli en helig plats.

”Kvinnor uppmuntras inte att visa sina förmågor. Även inom familjen möter de hinder och konfrontationer. Om kvinnor ges berättigat erkännande och berättigad uppmuntran kommer de att lysa med sin begåvning inom alla områden och de kommer att tjäna hemmet, landet, och hela världen på ett utomordentligt sätt och bidra till hela mänsklighetens välfärd. "                                                                                                             Sathya Sai Baba  1998.04.19                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Kvinnornas dag har infördes av Sathya Sai Baba för att få möjlighet att påminna kvinnorna om att utveckla sitt självförtroende och sin självrespekt. Självförtroende är det första steget mot självförverkligande och en kvinna kan inte transformera sin familj eller samhället om hon inte är medveten om sin egen inneboende gudomlighet. Sathya Sai Baba är väl medveten om att det för de flesta kvinnor finns en mängd hinder för att kunna utveckla detta självförtroende och ägna sig åt sträva efter sin andliga utveckling. Han uppmanar männen att erkänna och sätta värde på den viktiga roll kvinnor har som andliga företrädare för förändringar i världen.

Sathya Sai Baba uppmanar kvinnor att ta ledande befattningar och skapa välstånd och fred genom att genom att vara goda föredömen.

Kvinnor som ledare.

Förutom att förkroppsliga gudomliga kvaliteter behöver kvinnorna ta ledande roller för att återställa ett värdegrundat levnadssätt, fred och harmoni. Sathya Sai Baba säger klart att kvinnor har styrkan och kvaliteterna att vara ledare på alla nivåer – i familj, samhälle och nation.

"Kvinnor är kapabla att styra länder och till och med hela världen om de bestämmer sig för det. Män bör inte betrakta kvinnor endast som slavar. Våra länder är numera på tillbakagång på grund av att vi inte värdesätter våra kvinnor. Det finns inget i denna värld som kvinnor inte kan åstadkomma.  För att ge rättvisa åt kvinnor med sådan sådana förmågor bör vi uppmuntra dem och ge dem lika möjligheter i samhället. Ingen sådan uppmuntran ges i idag. Män accepterar inte att kvinnor samlas för en god sak i en organisation. På grund av sina egna själviska syften är män oförmögna att inse det goda som kvinnor kan bidra med i samhället.”                                                                                                                            Sathya Sai Baba 2001.11.19 

Reflektioner över betydelsen av Kvinnornas dag.

Den undervisning Sathya Sai Baba gett i sina föredrag är riktad både till män och kvinnor. Vi behöver fråga oss själva vilken inställning vi vill förmedla vilket arv vi vill lämna över till våra söner och döttrar när det gäller kvinnornas andliga roll?

Är vi kvinnor föredömen för våra söner och döttrar när det gäller vår andliga roll som gudomlig kärlek förkroppsligad?  Tillämpar vi i hemmen de mänskliga värdena sanning, kärlek, fred, rätt handlande och icke-våld? Lever vi som kvinnor upp till det värde och den respekt som vi själva uppskattar hos kvinnan och når vi upp till vår fulla potential för att vara ett gott exempel för våra döttrar? Låter vi våra söner förstå hur högt vi värderar kvinnan så att de i framtiden kommer att respektera sina egna fruar som äkta hälft och som mödrar.

Som män, hedrar och respekterar vi kvinnorna i våra liv? Visar vi uppskattning för deras uppoffring och osjälviskhet? Visar vi våra döttrar, genom det sätt vi behandlar våra fruar och alla kvinnor, på den vördnad och respekt som skall visas kvinnor så att de ska kunna känna igen och uppskatta samma kvalitéer hos sina framtida makar?

Genom att handla enligt dessa reflektioner kommer vi att kunna leva enligt den högsta andliga undervisningen, och möjliggöra vår egen transformation till de gudomliga varelser vi egentligen är. På detta sätt kommer kvinnorna genom sin egen transformation också bidra till att förändra hela samhället.