Dr Narendranath Reddys introduktion till boken ”Nature is God´s vesture” (Naturen är Guds klädnadsom utkom i samband med konferensen ”Go Green”.

Naturen är er skola, ert laboratorium, vägen till befrielse och ett panorama över Guds storslagenhet. Försök tillägna er den undervisning den är beredd att ge. Sathya Sai Baba 4/10 1970) 

Naturen är Guds klädnad.

Naturen är Guds storslagna gåva till mänskligheten, men än viktigare är att den är Guds klädnad. Den yttersta sanningen är att naturen är Guds manifestation. Varje cell, varje atom, varje beståndsdel i universum genomsyras av gudomlighet som är ren kärlek. Vi har naturen att tacka för vår existens. Naturen kan liknas vid en godhjärtad moder, den föder oss, stödjer oss, och beskyddar oss genom att förse oss med föda, vatten, luft, land och naturtillgångar som ofta tas för givet.

Naturen är också en enastående lärare, för hon lär oss kärlek, tålamod, fördragsamhet och uppoffring, som kan erfaras genom att iaktta samspelet mellan träd, växter, djur, floder, sjöar och andra naturföreteelser.

Vi bör visa en så godhjärtad Moder Jord vördnad, aktning och tacksamhet. I stället för att vara tacksam är människan beklagligtvis den enda varelsen i skapelsen som missbrukar naturen med otyglad girighet och egoism, medan andra arter alltid lever inom sina föreskrivna gränser, och respekterar naturens lagar och använder dess gåvor med måtta, tacksamhet och respekt. Människan har emellertid även den unika förmågan att kunna korrigera sin inställning och sitt beteende. 

    

                                            Människans oförsvarliga beteende orsakar förödelse.  

 

 

Klimatförändring – ta steget mot en hållbar värld

Människan har under de senaste decennierna missbrukat naturens element, förorenat luften, vattnet och jorden utan hänsyn till de skadliga följderna, utvunnit fossila bränslen för att tillfredsställa sina aldrig sinande begär, skövlat skogar som är en bas för själva livet och utrotat många arters naturliga miljö, för att nämna några av människans många hänsynslösa aktiviteter. Följderna av dem är uppenbara och har resulterat i för tidig död, härjande sjukdomar, utplånande av livsformer och deras naturliga miljö så väl som åtskilliga naturkatastrofer såsom jordbävningar, orkaner, tyfoner, översvämningar, torka, skogsbränder och andra katastrofer som krävt många människors liv.

 

Som exempel uppskattade WHO (Världshälsoorganisationen) år 2016 att luftföroreningar är ansvariga för ungefär vart nionde dödsfall årligen, och vetenskapliga studier har visat att luftföroreningar påverkar också foster. Klimatförändringar medför global uppvärmning och utgör numera ett enormt hot mot planeten, eftersom de drabbar Jorden och allt liv på den, vilket förklaras mera i detalj i denna lilla skrift.

 

Många bekymrade människor inklusive andliga ledare, nationella regeringar, kommunala ledare och miljöaktivister agerar numera för att öka vårt medvetande och mobilisera resurser för att beskydda Moder Jord till hela skapelsens bästa.

Hur kan man återställa balansen mellan människa och natur

Sathya Sai Baba har sagt att yttre förorening är en återspegling av en inre, mental förorening. Grundorsaken till våra miljöproblem är människans girighet, egoism och ignorerande av naturens lagar, beroende på omåttliga begär och ignorerande av de medfödda mänskliga värdena Sanning, Rättfärdighet, Frid, Kärlek och Icke-våld. Det bästa sättet att lösa detta problem är att tillämpa begränsning av våra begär, såsom att minska olje- och vattenförbrukningen och mängden plastartiklar samt andra lämpliga åtgärder så att vi inte slösar med värdefulla naturtillgångar i onödan.

Vi bör också tillämpa de grundläggande mänskliga värdena med avseende på naturen genom att visa kärlek till skapelsen och skaparen, för naturen är en återspegling av det gudomliga. Vår kärlek måste innefatta alla varelser, hela skapelsen och komma till uttryck i våra tankar, ord och handlingar.

Sathya Sai Baba och andra framstående vishetslärare har inte bara varnat oss för farorna vi står inför i dag, utan också visat oss vägar för att korrigera vårt beteende och vår attityd för att återupprätta ett gott förhållande till naturen.

 

                                                            

                                                                                                  SSEHV Training Programme in Haiti

Handling säger mer än ord

Sathya Sai organisationen har tagit många initiativ för att främja kärlek till naturen och uppmuntra tillämpning av ”tak på önskningarna” och av de mänskliga värdena med avseende på miljön. Många miljöprojekt har genomförts och genomförs i Indien och runt om i världen, såsom banbrytande solenergiprojekt i Prasanthi Nilayam och i Thailand, nyplantering av skog i Azerbajan, Australien, Bahrain, Kanada, Tyskland, Indien, Kazakhstan, Moldavien, Nya Zeeland, Polen, Sydafrika och USA och städning av stränder och flodbankar i Kanada, Dubai, Ghana, Mexiko, Indien, Nepal och Ryssland, för att nämna några.

Åtskilliga initiativ har tagits såsom offentliga möten, ”demonstrationer för mänskliga värden”, ekumeniska möten och samhällsprojekt för beskydd och återställande av miljön. Initiativ som syftar till att höja det allmänna medvetandet i denna viktiga fråga.

Vägen framåt

”Go green” - konferensen föreslår att vi tillämpar vår vision att leva i harmoni med naturen genom att leda studiecirklar, praktisera ”tak på önskningarna” på individuell nivå, använda miljövänligt materiel och följa ekologisk praxis i Sathya Sai center, grupper och på andra mötesplatser, inkludera miljömedvetande i läroplaner och SSUMV (undervisningsprogram för barn), och offentliga program.

                                                                                              

            

Konferensmaterialet anvisar vägar till exempelvis återanvändning, återvinning och till att reducera konsumtionsvaror, köpa lokala produkter, använda mindre energi, färre kemikalier i hemmen och i industrin samt minska våra koldioxid-utsläpp genom att välja andra sätt att resa. Dessa och andra goda idéer och begrepp diskuteras ytterligare i denna skrift ”Nature is God´s vesture ” Naturen är Guds klädnad och kommer noga att diskuteras på konferensen.

Konferensens beslut kommer att genomföras på lokal och nationell nivå av individer, samhällen och länder genom Sathya Sai-organisationens försorg.

Länken nedan leder till (den engelska versionen av) boken ”Nature is God´s vesture”.

http://www.sathyasai.org/sites/default/files/pages/conferences/go-green-2018/book/nature-is-the-vesture-of-god.pdf

Slutsatser

När vi till slut uppnått harmoni med naturen kommer vi att vara lyckliga och fridfulla och göra våra medmänniskor lyckliga. Detta är det bästa sättet att visa vår tacksamhet mot Moder Jord och Gud. Var och en av oss kan bidra till att göra vår miljö ren och beboelig, inte bara för oss själva och våra medmänniskor, utan också för växt- och djurvärlden som delar planeten med oss och därmed leva enligt Sathya Sai Babas gudomliga budskap: ”Älska alla, tjäna alla. Hjälp alltid, skada aldrig.”

Mänskligt liv fullkomnas först när ekologisk balans uppnåtts. Balans i det mänskliga livet är lika viktig som balans i naturen. Sathya Sai Baba sept 25, 2000

                                                                           Chairman; Dr Narendranath Reddy,

                                                                            Sathya Sai International organisation.

 

Sathya Sai Babas ord om naturen.

(Citat från ”Nature is God´s vesture” ).

Naturen är Guds klädnad.

Människorna önskar att se Gud. Hur kan de göra det? Naturen är spegeln i vilken du kan se Guds spegelbild. En spegel behöver en beläggning av kvicksilver för att kunna reflektera ett objekt. För att se Gud i naturen måste spegeln ha en beläggning av kärlek.                          

                                                                                                                                                                                                  Sathya Sai Speaks 20:10, 15 april 1995

Du måste förstå att naturen är en manifestation av Gud och bör därför inte negligeras. Naturen är något som Gud har skapat. Du bör inse att det finns en inre gudomlig kraft i hela kosmos.

                                                                                                                                                                                          Sathya Sai Speaks (SSS) 29:22, 20 juni 1996.

Naturen är Guds klädnad. Universum är människans universitet. Människan bör behandla naturen med vördnad. Hon har ingen rätt att tala om att erövra eller att exploatera naturens krafter. Hon bör istället se Gud i naturen.

                                                                                                                                                                                                   Sathyam Shivam Sundaram 4, sid. 55.

 

Gud, naturen och människan

Naturen är er skola, ert laboratorium, vägen till frigörelse och ett panorama över Guds mångfasetterade storslagenhet. Försök att förstå den undervisning den är redo att lära er. Allt i naturen är lika gudomligt som ni själva, så varje handling är gudomlig och allt arbete är en tillbedjan av Gud. Förankra ditt liv på en stadig grund av tillit till att allt som finns är Gud.                                                                            SSS 10:23, 4 oktober 1970

 

Människan förstör balansen i naturen

Vad människan än försöker uppnå måste hon förlita sig på naturen. Naturen är inte någons privata egendom. Den tillhör Gud. Utan Guds nåd kan ingen åtnjuta naturens tillgångar. Utan att inse denna sanning inlåter sig en del människor på grund av arrogans och egoism att exploatera naturen Detta är ett allvarligt misstag.                                                                                                                                                                        SSS 22:1, 25 juni 1989

Vad man bör inse när man försöker få kontroll över naturkrafterna är att balansen i naturen inte får rubbas. För att kunna använda naturen på rätt sätt gäller tre förutsättningar. Den första är kunskap om naturlagarna. Den andra är kunskap om hur naturens krafter kan användas för människans. Den tredje är kunskap om hur balansen mellan naturens krafter kan upprätthållas.  Det är rubbningen av denna balans som lett till sådana konsekvenser som jorderosion, luftföroreningar, etc.                                                                                                                        SSS 19:2, 20 januari 1986

Eftersom skog skövlas i oroväckande omfattning har koldioxidhalten i atmosfären ökat avsevärt. För att råda bot på denna situation krävs intensiv plantering av skog överallt och att man värnar om befintlig skog, inte avverkar den för olika syften.                                         SSS 26:3, 21 januari 1993

 

Gå med lätta steg, rör er med vördnad och använd naturens resurser med tacksamhet.

Jag skall berätta för er om en form av tillbedjan som kommer att ge er gudomlig styrka. Gud uttrycker Sig själv i begynnelsen genom de fem elementen: eter, luft, eld, vatten, och jord. Hela skapelsen är endast en kombination av två eller fler av dessa element i varierande proportioner. Eftersom dessa är fyllda av det gudomliga bör man använda dem med vördnad, ödmjukhet och tacksamhet. Så ett effektivt användande är i sig en form av tillbedjan. Kroppen är försedd med mekanismer som garanterar en jämn kroppstemperatur, under och över vilken människan inte kan vara frisk och aktiv. Naturen är i huvudsak gudomligheten själv. Ishavasyam idam sarvam: Allt detta är gudomligt. Vasudeva sarvam idam: Allt detta är Gud. Så gå därför med lätta steg, rör er med vördnad, använd naturens resurser med tacksamhet.                                  SS 6:28, 15 oktober 1966

 

Tak på önskningarna

Människan bör begränsa sina önskningar. I dag drabbas jorden av naturkatastrofer eftersom människans beteende är abnormt. Anledningen till detta är att människan hyser överdrivna begär. Gud upprätthåller perfekt balans i Sin skapelse. I Guds skapelse är Jorden och haven i total balans.

Människan utnyttjar dock urskillningslöst jorden för att utvinna olja. Varje dag fångas tonvis med fisk i haven. Detta urskillningslösa utnyttjande av naturen resulterar i obalans på jorden vilket kan ödelägga mänskligt liv.                                                                                     SSS 34:3, 21 februari 2001

 

För att kunna skydda naturen behöver människan praktisera ”Tak på önskningar”. Hon bör inte utlösa de negativa naturkrafterna. Försiktighet bör iakttas när man förser sig med bekvämligheter, då oskälig bekvämlighet kan fördärva människans sinne och orsaka elände istället för glädje. Inget gott kan uppnås utan en viss ansträngning.                                                                                                                                            SSS 26:3,21 januari 1993

Målet med programmet ”Tak på önskningar” är att förhindra slöseri med pengar, tid, mat och andra resurser och använda alla dessa till människans välfärd. De pengar som sparas kan ni välja att använda på det sätt som bäst gagnar andra.                                                         SSS 17:16,  14juli 1984

                                                                                                                                                                                             

 

Vördnad gentemot naturen.

I dag är det föroreningar i allt såsom i luften vi andas, vattnet vi dricker, ljudet som skär i våra öron och maten vi äter. På grund av denna överallt närvarande förorening påverkas människans hälsa. Förutom detta är människans sinne även det förorenat och gör henne mottaglig för sjukdomar. Människan bör göra ett ärligt försök att leva ett fridfullt och rent liv och praktisera de tre P:na, nämligen renhet, tålamod och uthållighet (purity, patience, and perseverance) som ger oss bestående glädje och god hälsa utan sjukdomar.                                                          SSS 27:3, 21 januari 1994

Hängivenhet och moral är lika viktiga för fysisk hälsa som de är för mental hälsa. De befriar sinnet från upprördhet, fyller det med glädje och förnöjsamhet, lugnar nerverna och hjälper även kroppsliga processer.                                                                                          SSS 4:46, 14 december 1964

För att kunna åtnjuta en god hälsa bör man ha tillgång till vatten, mat och luft fria från föroreningar. Numera är alla dessa förorenade. Förutom detta är människans sinne också förorenat. För att rena sinnet bör man nära ädla och heliga tankar om att tjäna andra. Den som inte skadar någon och känner kärlek till och medkänsla för sina medmänniskor är den ädlaste av människor. Det var därför helgonet Vyasa uttryckte essensen av de arton Puranas som han skrev, med ordspråket:” Hjälp alltid, skada aldrig”. Ni bör göra allt för att undvika att skada andra, vilka omständigheterna än är. Du skadar bara dig själv när du skadar andra. Du skall inte använda hårda. När du utvecklar mänskliga värden kan du bli fri från sjukdomar och även njuta av god hälsa med Guds nåd.                                                                                                                                                              SSS  27:5, 29 januari 1994

Vad kan man lära sig genom att iaktta naturen? Det är att utföra sina plikter till fullkomlighet. Det är tack vare att naturen oavbrutet utför sina plikter som världen kan åtnjuta så många heliga förmåner. Skapelsens hemlighet och mystik ligger i att enträget och uppriktigt utföra sina plikter på lämpligt sätt.                                                                                                                                                                                                      SSS 23:18, 28 maj 1990

Hela universum bör betraktas som Guds tempel. Yttervärlden återspeglar våra tankar. Om du betraktar världen med kärlek tycks den fylld med kärlek.                                                                                                                                                                                                                    SSS16:17, 24 juli 1983

Börja dagen med kärlek, fyll dagen med kärlek, tillbringa dagen i kärlek avsluta dagen med kärlek. Det är vägen till Gud.                           

                                                                                                                                                                                                                                SSS 9:16 , 29 juli 1969