Meditation

 

Sann meditation                                           

”Meditation är en process som sker bortom sinnena. Mellan koncentrationen på sinnesnivån och meditationen bortom sinnena finns det ett gränsområde där kontemplationen äger rum. Kontemplation är en av intellektets funktioner, en annan funktion är att skilja mellan rätt och fel.

Ett exempel kan tydliggöra detta. Föreställ er en rosenbuske, med grenar, blad, blommor och taggar. Att hitta det ställe där det finns en blomma kräver koncentration. På det här stadiet är vi bara intresserade av att hitta rosenbuskens blomma och den bör plockas utan att vidröra taggarna. Blomman är kärleken och taggarna är lusta. Det finns ingen ros utan taggar. Problemet är: Hur ska vi få tag på kärlekens blomma utan att beröra lustans taggar? Här är kontemplation nödvändig. När vi har plockat blomman, vad ska vi då använda den till? Vi ska offra den till Gud.

Meditation innebär att offra kärlekens blomma till Gud. I rosenbusken vår kropp finns en ros av ren och helig kärlek som ger ifrån sig en doft av de goda kvaliteterna. Under rosen finns det emellertid taggar i form av sinnliga begär.  Syftet med meditation är att skilja den osjälviska kärlekens ros från sinnena och offra den till Gud.”   SSS 17.6: 11-03-1984 

Att glömma bort identifieringen med kroppen.

”Tänk att ni sätter er för att meditera och sluter ögonen. Sinnet irrar emellertid omkring åt alla håll. Ni försöker att leda det tillbaka till utgångspunkten. Allt detta är en övning. Det är endast när man har lugnat det flackande sinnet som meditation är möjlig. Att försöka stilla sinnet på detta sätt kallas koncentration.

Det är endast möjligt att meditera när man uppnått koncentration. Den rätta ordningsföljden är koncentration, kontemplation och meditation. Om någon skulle påstå att han börjar meditera i samma ögonblick som han satt sig ner, bör ni inte tro på det. Då är det bara en ytlig övning, inte meditation. Verklig meditation är att fullständigt glömma sig själv. Det innebär att fullständigt glömma sin identifiering med kroppen. Man måste helt ge upp bundenheten till sina sinnen. Endast då är sinnet stilla.”      SSS 42.9: 6-7-2009.

Lära ut meditation

”Kan någon lära någon annan att meditera? Eller påstå sig kunna det? Det är möjligt att lära ut kroppshållning, benens, fötternas eller händernas placering, halsens, huvudets eller ryggens hållning, andningens rytm eller sättet att andas. Meditation är däremot något som äger rum i den inre människan.  Att meditera innebär att försjunka i djup subjektiv tystnad, att befria sig från alla tankar och fylla sig själv med ljuset som uppstår ur den inre gudomliga gnistan. Detta är en disciplin som ingen bok kan lära ut och ingen undervisning kan förmedla.”     SSS 10:34: 22-11- 1970

                                                                                               

Be om vägledning inifrån

”Du behöver inte vara beroende av någon annan för att lyckas med meditation och stilla repeterande av ett gudsnamn, inte heller behöver du vänta på att någon vis person ska ge dig ett mantra som du kan recitera. Be till Gud inom dig och du får vägledning.”     

       SSS 10.30: 11-10-1970     

Olika meditationsformer

Sathya Sai Baba talar om olika meditationsformer, bl.a. So-Ham meditation, upprepandet av ett guds namn samt  ljusmeditation.

So-Ham meditation

1. Om vi ger sinnet ett arbete så att det alltid är sysselsatt, stör det oss inte. Sinnet kan liknas vid en apa som har för vana att hela tiden klättra upp och ned. Därför måste detta ”ap-sinne” hållas sysselsatt med en intressant uppgift. När vi börjar meditera är sinnet först inte under vår kontroll, så därför måste vi sitta i meditation och ge sinnet uppgiften att vara en vakt som kontrollerar in- och utandningen. Om vi anförtror uppgiften som vakt åt sinnet, låter det fokusera på nästippen och hela tiden bevaka andningen, ljudet ”So” när vi andas in och ”Ham” när vi andas ut, blir sinnet upptaget av att titta på in- och utandningen.

                                                    Sathya Sai Baba – Utdrag från föredrag den 05-25-1979

2. ​Håll ögonen halvöppna och fokusera på nästippen. Andas in genom vänstra näsborren, stäng den högra näsborren med höger tumme. Vid inandningen hörs ljudet ”So” (Han dvs. Gud).  Andas därefter ut genom högra näsborren och stäng den vänstra näsborren. Vid utandningen hörs ljudet ”Ham” (dvs. jag) Andas långsamt och avsiktligt in och ut medveten om identiteten mellan ”Han”- Gud och ”jag”- du tills andningen och identifieringen bir en obemärkt process. Fortsätt med att låta sinnet bevaka den in- och utgående andningen, lyssna med det inre örat till So-ham som andningen viskar och bli allt mer medveten om den egna gudomligheten, vilken är universums kärna.        SSS 10.34:22-11-1970

                                                                                           

Upprepandet av ett gudsnamn.

När ni ska meditera kan ni börja med att recitera några verser till Guds ära så att ert oroliga sinne lugnar ner sig. När ni så upprepar ett gudsnamn, skapa gradvis för er inre syn en bild av den form som namnet representerar för er. När ert sinne inte kan fokusera på gudsnamnet längre, rikta det då mot formens bild. När det vandrar iväg från formen för det tillbaka till namnet. Låt sinnet stanna kvar antingen i ljuvheten av formen eller namnet. Behandlat på det här sättet blir sinnet lätt stillat. Den bild ni har skapat i er fantasi blir förvandlad till en känslomässig bild, älskad av hjärtat och fixerad i minnet. Successivt möter ni via denna bild Gud ansikte mot ansikte, när Gud tar den formen för att uppfylla er längtan. Denna andliga övning kallas för Namn och form meditation (japa-sahita-dhyana). Jag råder er alla att använda den, eftersom den är den bästa formen av meditation för nybörjare.                            SSS 14.41:21-11-1979

Ljusmeditation

”När det gäller olika meditationstekniker ger olika lärare och tränare olika råd. Jag ska nu ge er den mest universella och den effektivaste formen. Det här är det allra första steget i andlig disciplin. Börja med att avsätta några minuter varje dag till meditation och förläng sedan tiden alltefter den ökade sällhet du upplever

Börja några timmar innan gryningen. Det är att föredra då kroppen är pigg efter att ha sovit, och dagens uppgifter inte ännu har påverkat dig. Placera ett ljus eller en ljuskälla med en öppen och stadig låga framför dig. Sitt framför den i lotusställning, (skräddarställning) eller någon annan bekväm ställning. Se stadigt på lågan ett tag. Slut sedan ögonen och försök känna lågan inom dig mellan ögonbrynen.

För så lågan ner till lotusblomman (näckrosen) i ditt hjärta och tänk dig att den lyser upp vägen dit.  När lågan kommer in i hjärtat tänk er då att lotusblommans kronblad öppnas upp ett efter ett och ljuset lyser upp varje tanke, känsla och känslostämning och på så sätt skingrar allt mörker i dem. Det finns ingen plats för mörkret att gömma sig. Ljuset från ljuslågan vidgar sig och blir klarare.

Låt ljuset fylla dina armar och ben. De kan nu aldrig hänge sig åt mörka, tvivelaktiga, och ondskefulla aktiviteter. De har blivit instrument för kärlekens ljus.

När ljuset når tungan försvinner falskheten från den.

För lågan upp till ögonen och öronen och fördriv alla mörka önskningar som har smittat ner dem och som leder till fördärvad syn och enfaldigt tal.

Låt ditt huvud fyllas till brädden med ljus och alla ondskefulla tankar flyr därifrån. Tänk dig att ljuset i dig blir mer och mer intensivt. Låt det lysa överallt runt om dig och sprida sig från dig i vidare och vidare cirklar, omfatta dina kära, dina släktingar, dina vänner och kamrater, dina fiender och rivaler, främlingar, alla levande varelser, hela världen.

Eftersom ljuset lyser upp alla sinnen varje dag så djupt och systematiskt kommer det snart en tid då du inte längre tycker om att se det mörka och onda, längtar efter hemska och fördärvliga berättelser, har behov av simpel, skadlig, berusande giftig föda och dryck, befattar dig med gemena, förnedrande saker, besöker platser som har dåligt rykte där oförrätter begåtts eller riktar falska anklagelser mot någon vid något tillfälle. Stanna kvar i denna hänförelse över att bevittna ljuset överallt.

Om du tillber Gud i någon form är det nu dags att försöka visualisera denna gudomliga form i det allt omslutande ljuset. För ljus är Gud – Gud är ljus. Tillämpa denna min rekommenderade meditation regelbundet varje dag. Upprepa dessemellan ett guds namn hela tiden medveten om Guds kraft, barmhärtighet och storslagenhet.                                                   SSS 14.41: 1979-11-21

Den universella ljusmeditationen

”Ljuset förs först till hjärtat som ses som en näckros vars kronblad öppnar sig. Ljuset förs sedan till andra delar av kroppen. Det finns ingen speciell ordningsföljd, men det är viktigt att huvudet blir slutmålet för ljuset. Där blir ljuset en krona som omsluter och täcker huvudet. Därefter flyttas ljuset ut från det individuella till det universella. Förflytta ljuslågan till släktingar, vänner, fiender, träd, djur, fåglar till dess att du ser hela världen och alla dess former med samma ljus i sitt innersta som du har upplevt inom dig själv. 

Tanken med att flytta ljuset över hela världen, den universella idén, är att samma ljus är närvarade i alla och överallt. För att inprägla denna tanke i sinnet sprider vi ljuset utanför vår egen kropp. Man bör förstå att det som händer i meditation när man går djupare i den är inte att vi tänker på ljuset, utan att vi glömmer bort kroppen och därigenom får en direkt upplevelse av att man inte är kroppen.

När vi helt glömt bort kroppen har vi nått kontemplationsstadiet. Det kan inte tvingas fram. Det är det stadium som naturligt följer efter rätt koncentration. Vivekananda sa att han inte kunde hitta sin kropp i meditation. Var fanns denna kropp? Han kunde inte finna den.

Att betrakta ljuset och förflytta det runt i kroppen handlar om att ge sinnet en bestämd uppgift så att det inte tänker på än det ena, än det andra och därmed hindrar processen att bli tystare och tystare. När man sprider ljuset i yttervärlden, skickar ljuset till alla andra kroppar och är så koncentrerad på det att man inte längre är medveten om sin egen kropp har man uppnått kontemplationsstadiet. När kontemplationen djupnar övergår den naturligt i meditation. Detta kan inte tvingas fram. Om meditatören fortsätter att vara medveten om att han mediterar mediterar han inte utan är fortfarande i det inledande stadiet, i början av koncentrationen. ” 

                                                                             ”Conversations with Sathya Sai Baba”  Dr John S. Hislop.